Go to Top
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

§1 Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez PVL POLSKA 41-800 Zabrze ul. Dworcowa 9 NIP: 648 010 2949, zwanym dalej Usługodawcą.

§ 2 Definicje

Na użytek Regulaminu, użytym w nim pojęciom, nadaje się następujące znaczenie:

Usługodawca – PVL Polska
Usługi - usługi regeneracji i naprawy oświetlenia
Klient - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, która akceptuje niniejszy Regulamin oraz zleca Usługodawcy wykonanie Usług.
Zamówienie – oświadczenie Klienta ustnie lub na piśmie, w którym Klient wskazuje rodzaj i zakres usługi, zgodnie z ustaloną ceną.


§ 3 Dane osobowe i polityka prywatności

Klient przez złożenie Zamówienia składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia na rzecz Klienta Usług, a w szczególności w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany i rozwiązania umowy oraz prawidłowego wykonywania Usług przez Usługodawcę.
Klient może w każdym czasie zmienić za pomocą wiadomości e-mail udostępnione przez siebie dane.
Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Przekazanie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do realizacji Usługi.
Dane osobowe będą wykorzystywane przez Usługodawcę wyłącznie w celu właściwego wykonania Usługi.
Dane osobowe Klienta przetwarzane przez Usługodawcę obejmują: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres.


§ 4 Składanie i realizacja Zamówienia, płatności, zawarcie umowy

W celu złożenia Zamówienia na Usługę, Klient:
1) klient dostarcza element oświetlenia do zakładu PVL Polska.
2) podaje dane osobowe, o których mowa powyżej.
3) potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem;
4) dokonuje płatności przy odbiorze chyba że strony ustalą to inaczej.
Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy pomiędzy Klientem, a Usługodawcą na wykonanie wybranej przez Klienta Usługi.
Klient jak i Usługodawca mogą zrezygnować z Usługi przed rozpoczęciem naprawy.
W przypadku odrzucenia oferty Klienta, Usługodawca zwraca Klientowi całą zapłatę w terminie 14 dni od odrzucenia oferty.
§ 5 Koszty Usługi

Koszt usługi jest ustalany indywidualnie w zależności od zakresu usługi.
Cena usługi zawiera następujące informacje:
1) Ceny Usług.
2) Zestawienie kosztów rzeczywistych.
a) Rozpoczęcie realizacji Zamówienia bez opłat.
b) Koszty ewentualnego dojazdu do miejsca realizacji Usług (opłata za każdy przejechany km).
Usługodawca może zmienić Cennik w każdej chwili, jednakże obowiązuje cena z dnia Wpłynięcia zlecenia.
Ustalona cena w zamówieniu usługi może zostać zmieniona w zakresie do 15 % bez konsultacji z klientem, większa zmiana niż15% każdorazowo wymaga akceptacji klienta.
§ 6 Odpowiedzialność

Lampy lub elementy oświetlenia dostarczone do naprawy ew regeneracji to sprzęt używany, odpowiedzialność za zniszczenie , uszkodzenie ponosi Usługodawca w/g wartości rynkowej określonej przez Portale internetowe Allegro lub OLX
Regeneracja lamp to przywrócenie walorów świetlnych lampy. Regeneracja to nie wymiana lampy starej na nową.
Usługodawca ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może wywołać ewentualnie do wysokości kwoty zapłaconej przez Klienta za wykonaną Usługę.
Dostarczając przedmiot w celu wykonania Usługi Klient akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
W wypadku wysyłki odpowiedzialność w obie strony ponosi Klient, Usługodawca każdą przesyłkę ubezpieczy w/g wartości rynkowej lampy używanej.
Lampy z kloszem szklanym naprawiamy i regenerujemy tylko i wyłącznie na odpowiedzialność Klienta, nie ponosimy odpowiedzialności za stłuczenie, uszkodzenie kloszy szklanych na żadnym etapie usługi. 


§ 7 Reklamacje

1) Zgłoszenia reklamacyjne - Klient zgłasza usterkę w dowolny sposób natomiast czas usunięcia reklamowanej usterki biegnie od momentu dostarczenia na koszt Klienta przedmiotu usługi do PVL Polska. Po uznania reklamacji koszt odesłania reklamowanego przedmiotu ponosi usługodawca
2) Reklamację rozpatrzy Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia przedmiotu.
3) Usługodawca nie pokrywa koszów dodatkowych poniesionych przez klienta np. demontaż, montaż, uzbrojenie, ustawienie itp.
§ 8 Gwarancja

Gwarancja obejmuje tylko te elementy które zawiera czynności dokonane w celu regeneracji lub naprawy.
Gwarancja na świadczone usługi wynosi 12 miesięcy od momentu wykonania usługi - plomba zawiera miesiąc i rok wykonania usługi.
Brak plomby powoduje utratę gwarancji.
Gwarancja na użyte części nowe wynosi 12 miesięcy, na używane max: 3 miesiące.
§ 11 Przepisy końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
W przypadku zmian w Regulaminie Usługodawca udostępnia nowy tekst regulaminu w siedzibie lub na życzenie drogą elektroniczną. Umowy w trakcie realizacji zostaną wykonane na dotychczasowych zasadach.
W przypadku sporu obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.